Absentie

Melding ziekte en absentie    

Als een kind ziek is of om andere redenen niet op school komt, dan horen we dit graag vóór aanvang van de lessen. Een telefoontje of een briefje is voldoende.

Leerplicht  

In de Leerplichtwet is vastgelegd dat ieder kind vanaf 5 jaar naar school moet. Het is de taak van de ouders ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Als een kind zonder melding afwezig is, wordt contact met de ouders opgenomen. Bij geregeld terugkerende absentie, wordt contact met de ouders opgenomen om het te bespreken. Ouders kunnen door de leerplichtambtenaar worden aangesproken en er kan een proces-verbaal worden opgemaakt. De school is wettelijk verplicht om niet toegestaan verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar.

Buitengewoon verlof     

Soms zijn er omstandigheden waarvoor kinderen buitengewoon verlof krijgen. Hiervoor zijn regels opgesteld en deze gelden alleen als er sprake is van:

  • bepaalde religieuze feestdagen
  • de onmogelijkheid in schoolvakanties met vakantie te gaan
  • andere gewichtige omstandigheden, zoals een begrafenis, huwelijk van familie,
  • gezinsuitbreiding en verhuizing

Extra verlof voor vakantie       

Volgens de leerplichtwet mag alleen buiten de officiële schoolvakanties vrij worden gegeven als door de aard van het beroep van een van de ouders het gezin niet tenminste twee weken tijdens de schoolvakanties met vakantie kan.

Aanvragen bij directeur

Buitengewoon verlof en extra verlof voor vakantie dient schriftelijk bij de directeur te worden aangevraagd.