Zo werken wij

Op C.b.s. de Slagkrooie geven wij in 5 groepen, aan bijna 90 leerlingen, kwalitatief goed onderwijs. Wij doen dit vanuit onze identiteit, schoolwaarden en onze visie op goed onderwijs.

In alle groepen doen wij ons best om zo goed mogelijk aan te sluiten op de onderwijsbehoeften van ieder kind. We hebben aandacht voor kinderen die het lastig vinden om zich de stof eigen te maken, kinderen die gemiddeld scoren en kinderen die makkelijk leren en extra aanbod nodig hebben. Ook is er veel aandacht voor het welbevinden van de kinderen. Pas als een kind zich veilig voelt en met plezier naar school gaat, komt het tot leren. 

Voor een uitgebreide beschrijving van waar we voor staan verwijzen wij u graag naar schoolinfo, daar staat een link naar onze schoolgids en onze activiteitenkalender. Hieronder leggen we nog de nadruk op wat punten die wij belangrijk vinden in ons onderwijs.

Positive Behavior Support (PBS)

Positive Behavior Support is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief schoolklimaat. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich vooral kunnen richten op het leren en samen plezier maken. In deze schoolbrede aanpak krijgen onze leerlingen les in positief gedrag. Onze leerlingen weten op deze manier wat er van ze verwacht wordt in de klas, op de gang en het schoolplein. De gemaakte afspraken hangen zichtbaar in onze school en zijn te koppelen aan onze kernwaarden: Vertrouwen, Respect, Verantwoordelijkheid, Veiligheid en Eerlijkheid.

Ieder kind moet zich veilig voelen op school, om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Voorspelbaarheid & uitgestelde aandacht

Voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag is een wezenlijke voorwaarde voor het welbevinden van onze leerlingen. Het bepaalt in grote mate de rust en orde en houdt de kinderen betrokken bij hun werk. De afspraken van PBS spelen hier een grote rol in, maar ook onze zichtbare dagplanning en ons contact met de kinderen.                                                                                

We werken in alle groepen met uitgestelde aandacht. Het stoplicht staat dan op rood. Kinderen werken zelfstandig en de leerkracht kan kinderen individueel extra begeleiden. Tijdens werkmomenten lopen de leerkrachten een vaste route door de klas. Alle kinderen krijgen zo aandacht en kunnen als ze dit nodig hebben door de leerkracht worden geholpen.

EDI-model

Het didactisch handelen van onze leerkrachten is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen. EDI staat voor expliciete directe instructie. Wij geven waar kan les volgens deze vaste structuur. Een goede les heeft een duidelijk doel dat concreet omschrijft wat de leerlingen aan het eind van de les weten en kunnen. Tijdens de les controleren we voortdurend of de leerlingen de lesstof begrijpen. Wij kunnen op deze manier effectieve feedback geven aan de leerling als er fouten gemaakt worden of als het juist enorm goed gaat. Effectieve feedback heeft bewezen effect op de leerresultaten van leerlingen. Tijdens een EDI-les zijn de leerlingen voortdurend actief betrokken. Wij benutten de coöperatieve werkvormen en bewegend leren om onze lessen actief te houden.

Zelfstandig werken                                                                                        

Na de instructie krijgen sommige kinderen extra instructie en/of andere verwerkingsstof, terwijl andere kinderen zelfstandig werken. Ook krijgen kinderen die meer leerstof aan kunnen extra leerstof en verdiepingsstof. Om het omgaan met deze verschillen goed te organiseren zijn er binnen de school- en klassenorganisatie een aantal vaste gegevens. Zo is er in iedere groep een instructietafel. Daar kan de leerkracht aan een klein groepje extra instructie geven, terwijl de andere kinderen zelfstandig werken.      

Extra aandacht voor taal- / reken onderwijs                                        

Rekenen en taal zijn belangrijke vakken. We besteden daar veel aandacht aan. We evalueren de resultaten en waar nodig stellen we ons onderwijs bij. We zetten in op goede instructie en voldoende leertijd, waarbij we gebruik maken van de beste methoden om het maximale uit de leerling te halen.

Technisch lezen / Leesmotivatie                                                                              

We besteden gericht aandacht aan technisch lezen vanaf groep 3. Bij sommige leerlingen verloopt het proces van het leren lezen minder snel dan gemiddeld. Deze leerlingen krijgt dan een specifieke begeleiding. Naast het technisch lezen is leesbeleving ook een belangrijk aspect. Door intensief samen te werken met de bibliotheek en het organiseren van allerlei activiteiten zoals voorleesontbijt, leeskring en vertellen over je favoriete boek, werken we eraan dat kinderen lezen leuk vinden.

Digitalisering

Autonomie, competentie en relatie. De drie basisbehoeften van een kind. Het werken met digitale leermiddelen komt tegemoet aan alle drie deze behoeften. Doordat kinderen grotendeels zelfstandig kunnen werken met de digitale leermiddelen, wordt het gevoel van autonomie versterkt. De kinderen kunnen het zélf, en zullen, soms met hulp van de leerkracht, steeds vaker een succeservaring opdoen. Dit verhoogt het competentieniveau van de leerling. Leerlingen krijgen oefeningen die speciaal voor hen zijn geselecteerd. De uitdaging is groot genoeg, maar zeker niet té groot. Hierdoor zullen leerlingen zichzelf accepteren, en zullen ze succeservaring opdoen. Dit draagt bij aan de derde behoefte; relatie. Het kind zal een gevoel ervaren van welbevinden, en dit is voor het algemene klimaat in de klas positief. Digitalisering van het onderwijs is een goede ontwikkeling in ons onderwijssysteem. 

Ouderbetrokkenheid                                           

Op CBS de Slagkrooie is de ouderbetrokkenheid groot. Ouders zetten zich in en ontwikkelen allerlei activiteiten voor de school.  De activiteitencommissie is belangrijk bij het organiseren van allerlei activiteiten, zoals de schoolreisjes en het kamp. De schoolkring is betrokken bij het wel en wee van de school en vormen een belangrijk adviesorgaan.

 

 

 

Ontwikkelingen in schooljaar 2021-2022

1. PBS 

In schooljaar 2021-2022 blijft PBS enorm belangrijk op C.b.s. de Slagkrooie. Positive Behavior Support is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief schoolklimaat. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich vooral kunnen richten op het leren en samen plezier maken. In deze schoolbrede aanpak krijgen onze leerlingen les in positief gedrag. Onze leerlingen weten op deze manier wat er van ze verwacht wordt in de klas, op de gang en het schoolplein. De gemaakte afspraken hangen zichtbaar in onze school en zijn te koppelen aan onze kernwaarden: Vertrouwen, Respect, Verantwoordelijkheid, Veiligheid en Eerlijkheid. Dit schooljaar zullen we een teamscholing volgen van PBS, zodat het echt een schoolbrede aanpak blijft. In deze scholing leren wij ons nog meer te richten op het welbevinden van uw kind en u als ouder.

2. Edi-model

Het didactisch handelen van onze leerkrachten is heel belangrijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Wij waren afgelopen schooljaar en zijn komend schooljaar bezig om het instructiemodel “EDI” eigen te maken. EDI staat voor expliciete directe instructie. Wij geven waar kan les volgens deze vaste structuur. Wij wisselen als teamleden onderling ideeën uit en ondervinden dat deze manier van instructie geven veel oplevert voor ons als leerkracht en voor onze leerlingen.

Een goede les heeft een duidelijk doel dat concreet omschrijft wat de leerlingen aan het eind van de les weten en kunnen. Tijdens de les controleren we voortdurend of de leerlingen de lesstof begrijpen. Wij kunnen op deze manier effectieve feedback geven aan de leerling als er fouten gemaakt worden of als het juist enorm goed gaat. Effectieve feedback heeft bewezen effect op de leerresultaten van leerlingen. Tijdens een EDI-les zijn de leerlingen voortdurend actief betrokken. Wij benutten de coöperatieve werkvormen en bewegend leren om onze lessen actief te houden.

3. Nieuwe Rekenmethode

Afgelopen schooljaar hebben wij als team onderzocht welke methode goed bij onze school en onze leerlingen past. Wij hebben gekozen voor de methode ´pluspunt 4´. Deze methode is voor groep 1 t/m 8. Dit schooljaar gaan we starten met deze vernieuwde methode. We willen de methode goed implementeren, daarom zullen we hierin geschoold gaan worden. We zullen alle mogelijkheden van de methode gaan ontdekken.

4. Nieuw rapport > Portfolio!

Het rapport komt dit jaar in een nieuw jasje en heet vanaf volgend jaar ‘Portfolio’. Het portfolio krijgt een leerling-, leerkracht- en oudergedeelte. In het leerling gedeelte zullen we met de leerling in gesprek gaan om zo de onderwijsbehoeften van ieder kind zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Daarnaast zult u leerlingenwerk terugzien in de portfoliomappen. In het leerkracht gedeelte blijft u op de hoogte van de schoolse resultaten. In het oudergedeelte willen we u betrekken bij de ontwikkeling en vragen wij u om uw kind te complimenteren.

5. Gesprekken met ouder en kind

Vorig schooljaar zijn we gestart met ouder-kind gesprekken. In het eerste gesprek met de leerkracht zult u als ouder en kind veel aan het woord zijn. Wij vinden uw informatie van groot belang om uw kind in het onderwijsproces goed te begeleiden. De andere ouder-kind gesprekken mogen de kinderen ook mee. Dit schooljaar starten we met kindgesprekken, die opgenomen worden in het ‘Portfolio’.