Oudergeledingen en medezeggenschap

Schoolkring en medezeggenschapsraad                                              

Op veel scholen van onze vereniging vormen de vroegere schoolcommissie en de medezeggenschapsraden samen de schoolkring. Ze waarborgen de ouderbetrokkenheid doordat ze een klankbordgroep voor de school zijn. De vergaderingen zijn samen, waarbij de formele positie van medezeggenschapsraad en het recht om zo nodig apart te vergaderen blijven behouden. De medezeggenschapsraad blijft dus het formele orgaan die besluiten ter instemming krijgt voorgelegd.

Onze schoolkring bestaat uit ouders die acht  keer per jaar vergaderen samen met de directeur en een MR-lid uit de personeelsgeleding. Twee ouders zijn namens de oudergeleding MR-lid.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad                                  

De vereniging Fiers heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die uit twintig leden bestaat: van elke school één ouderlid en één personeelslid uit de medezeggenschapsraad van de tien aangesloten scholen. De GMR toetst en weegt het beleid van de vereniging.

Schoolkring

Oudergeleding:                                                                              

 • Mevrouw  R. Vedelaar -  Voorzitter                                                              
 • De heer E. Katerberg en mevrouw J. Katerberg                                                                                                                                                                                                    
 • Mevrouw M. Oving - Secretaris

Personeelsgeleding:

 • Mevrouw M. Wijnen
 • Mevrouw C. de Boer         

Medezeggenschapsraad

Oudergeleding:

 • De heer E. Katerberg (voorzitter + GMR)
 • Mevrouw P. Schuiling-Kanninga

Personeelsgeleding:

 • Mevrouw M. Wijnen
 • Mevrouw C. de Boer

Activiteitencommissie                                                                                                                                

 • Mevrouw K. Bouwknecht - penningmeester                                                                                                      
 • Mevrouw M. Boekholt                                                                              
 • Mevrouw J. Sagel                                                                          
 • Mevrouw J. Alting                                                                      
 • Mevrouw M. Berkepies                                                                                 
 • Mevrouw M. Vos