Beleid

Het is wettelijk vastgesteld wat de kinderen op school moeten leren. In ons schoolplan hebben we dit vertaald in doelstellingen die we door samen te werken met het kind en de ouders en verzorgers willen bereiken. Het schoolplan ligt voor ouders/verzorgers ter inzage op school.

Extra aandacht voor taalrekenonderwijs                                        

 Rekenen en taal zijn belangrijke vakken. We besteden daar veel aandacht aan door te evalueren en waar nodig bij te stellen. We zetten in op goede instructie en voldoende leertijd, waarbij we gebruik maken van de beste methoden om het maximale uit de leerling te halen.

Technischleesbeleving                                                                                  

We besteden gericht aandacht aan technisch lezen vanaf groep 3. Bij sommige leerlingen verloopt het proces van het leren lezen minder snel dan gemiddeld. Deze leerlingen krijgt dan een specifieke begeleiding tot aan groep 8. Naast het technisch lezen is leesbeleving ook een belangrijk aspect. Door intensief samen te werken met de bibliotheek en het organiseren van allerlei activiteiten zoals voorleesontbijt, leeskring en vertellen over je favoriete boek, werken we eraan dat kinderen lezen leuk vinden.

Weekopening voor ouders en kinderen                                            

 Eens in de drie weken verzorgt één van de groepen de weekopening. Ouders en verzorgers zijn daarbij van harte welkom.

Betrokken ouders helpen en denken mee                                           

Op CBS de Slagkrooie is de ouderbetrokkenheid groot. Ouders zetten zich in en ontwikkelen allerlei activiteiten voor de school.  De activiteitencommissie is belangrijk bij het organiseren van allerlei activiteiten, zoals de schoolreisjes en het kamp. De schoolkring is betrokken bij het wel en wee van de school en vormen een belangrijk adviesorgaan.

Ontwikkelingen in schooljaar 2019-2020

1. PBS 

Dit schooljaar zijn we gestart met PBS. Positive Behavior Support is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen. Je krijgt lessen in goed gedrag, volgens de methode Positive Behavior Support (PBS). Je weet wat er van je wordt verwacht in de klas, in de gang en op het schoolplein.

2. Leesverbetertraject

We vinden het belangrijk dat leerlingen plezier beleven aan het lezen. Enige jaren geleden
zijn we gestart met het leesverbetertraject in samenwerking met de bibliotheek.
In het volgend schooljaar wordt de schoolbieb uitgebreid en mogen leerlingen boeken
meenemen naar huis. Ook zullen in alle groepen leuke leesactiviteiten plaatsvinden.

3. Gesprekken met ouders 

Elk schooljaar spreekt u met de leerkracht in een tienminutengesprek over de vorderingen van uw kind. Het eerste tienminutengesprek heeft een andere inhoud gekregen. Dit gesprek plannen we in oktober en u zult dan voor een groot deel de inhoud van het gesprek over uw  kind bepalen. We denken dat uw informatie van belang is om uw kind in het onderwijsproces goed te begeleiden. Tijdens de informatieavond zullen de leerkrachten aandacht besteden aan dit onderwerp. In de loop van schooljaar 2019 - 2020 zullen er meer leerlinggesprekken gevoerd worden.

4. Coöperatief leren 

Coöperatief leren is een vorm van actief en constructief leren. Het gaat op school niet alleen om het overdragen van kennis door de leerkracht, maar het is vooral belangrijk dat leerlingen leren informatie te verzamelen en te verwerken. Coöperatief leren stimuleert dat leerlingen actief informatie verwerven, bewerken, toepassen of oefenen. Doordat de leerlingen met elkaar over de leerstof praten, elkaar uitdagen om een moeilijk begrip uit te leggen en hun gedachten onder woorden te brengen, ondergaat de leerstof een persoonlijke bewerking en krijgt daardoor meer betekenis voor de leerling. De kans dat daardoor het geleerde op school ook in situaties buiten de school wordt toegepast, wordt hierdoor vergroot.

Digitalisering bij ons op school 

De afgelopen decennia heeft de mens de fysieke wereld in een hoog tempo gedigitaliseerd. Raadpleegde men vroeger de encyclopedie, vanndaag de dag surft men naar Wikipedia. Het onderwijs beweegt, met deze ontwikkelingen mee. Ook bij ons op school wordt steeds meer gebruikgemaakt van digitale leermiddelen.

Deze worden onder andere ingezet om het leerproces voor leerlingen aantrekkelijker te maken. Bewegende beelden met geluid, getoond op een digibord, leiden meestal tot een grotere betrokkenheid dan een afbeelding met tekst in een boek. Daarnaast wordt het gebruik van digitale leermiddelen ingegeven:

• door de wens om leerlingen goed te kunnen volgen;

• om de leeropbrengsten te verhogen;

• om het aanbod beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen;

Autonomie, competentie en relatie. De drie basisbehoeften van een kind. Het werken met digitale leermiddelen komt tegemoet aan alle drie deze behoeften. Doordat kinderen grotendeels zelfstandig kunnen werken met de digitale leermiddelen, wordt het gevoel van autonomie versterkt. De kinderen kunnen het zélf, en zullen, soms met hulp van de leerkracht, steeds vaker een succeservaring opdoen. Dit verhoogt het competentieniveau van de leerling. De tijd dat leerlingen stof krijgen die te moeilijk of te makkelijk voor ze is, is voorbij! Leerlingen krijgen oefeningen die speciaal voor hen zijn geselecteerd. De uitdaging is groot genoeg, maar zeker niet té groot. Hierdoor zullen leerlingen zichzelf accepteren, en voelen ze zich welkom en veilig. Dit draagt bij aan de derde behoefte; relatie. Het kind zal een gevoel ervaren van welbevinden, en dit is voor het algemene klimaat in de klas positief. Digitalisering van het onderwijs is een goede ontwikkeling in ons onderwijssysteem. 

 

Overzicht, ruimte en rust door goede afspraken                     

Overzicht, ruimte en rust zijn belangrijk binnen onze school. Daarom zijn er duidelijke spelregels voor leerlingen, leerkrachten en ouders.

We hanteren drie hoofdregels, zodat iedereen zich prettig en veilig voelt

  • We spelen met elkaar zodat iedereen kan meedoen.
  • We respecteren iedereen zoals hij/zij is.
  • We gaan goed om met de spullen van de ander, van de school en van onszelf.

Protocol sociale veiligheid                                                                  

Overal waar mensen samen zijn, komt plagen en pesten voor. Wij besteden daar aandacht aan, want ieder kind moet zich veilig voelen op onze school en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Soms ontstaan pesterijen of ruzies buiten schooltijd. Als blijkt dat dit doorgaat op school, dan proberen wij samen met de kinderen een oplossing te vinden. Bij grensoverschrijdend gedrag op school volgen wij ook deze gedragslijn. Ouders hebben ook een belangrijke rol en we verwachten dat ouders de aangegeven signalen vanuit de school ondersteunen en met de school samenwerken om het grensoverschrijdend gedrag te stoppen.