Beleid

 

Het is wettelijk vastgesteld wat de kinderen op school moeten leren. In ons schoolplan hebben we dit vertaald in doelstellingen die we door samen te werken met het kind en de ouders en verzorgers willen bereiken. Het schoolplan ligt voor ouders/verzorgers ter inzage op school.

 

Extra aandacht voor taal- / reken onderwijs                                        

Rekenen en taal zijn belangrijke vakken. We besteden daar veel aandacht aan door te evalueren en waar nodig bij te stellen. We zetten in op goede instructie en voldoende leertijd, waarbij we gebruik maken van de beste methoden om het maximale uit de leerling te halen.

 

Technisch lezen / Leesmotivatie                                                                              

We besteden gericht aandacht aan technisch lezen vanaf groep 3. Bij sommige leerlingen verloopt het proces van het leren lezen minder snel dan gemiddeld. Deze leerlingen krijgt dan een specifieke begeleiding. Naast het technisch lezen is leesbeleving ook een belangrijk aspect. Door intensief samen te werken met de bibliotheek en het organiseren van allerlei activiteiten zoals voorleesontbijt, leeskring en vertellen over je favoriete boek, werken we eraan dat kinderen lezen leuk vinden.

 

Weekopening                                            

Eens in de drie weken verzorgt één van de groepen de weekopening. 

 

Ouderbetrokkenheid                                           

Op CBS de Slagkrooie is de ouderbetrokkenheid groot. Ouders zetten zich in en ontwikkelen allerlei activiteiten voor de school.  De activiteitencommissie is belangrijk bij het organiseren van allerlei activiteiten, zoals de schoolreisjes en het kamp. De schoolkring is betrokken bij het wel en wee van de school en vormen een belangrijk adviesorgaan.

 

Overzicht, ruimte en rust door goede afspraken                     

Overzicht, ruimte en rust zijn belangrijk binnen onze school. Daarom zijn er duidelijke spelregels voor leerlingen, leerkrachten en ouders.

We hanteren drie hoofdregels, zodat iedereen zich prettig en veilig voelt

  • We spelen met elkaar zodat iedereen kan meedoen.
  • We respecteren iedereen zoals hij/zij is.
  • We gaan goed om met de spullen van de ander, van de school en van onszelf.

 

Protocol sociale veiligheid                                                                  

Ieder kind moet zich veilig voelen op school en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Soms ontstaan pesterijen of ruzies onder of buiten schooltijd. Als blijkt dat dit doorgaat, dan proberen wij samen met de kinderen een oplossing te vinden. Bij grensoverschrijdend gedrag op school volgen wij het protocol sociale veiligheid. Ouders hebben ook een belangrijke rol en we verwachten dat ouders de aangegeven signalen vanuit de school ondersteunen en met de school samenwerken om het grensoverschrijdend gedrag te stoppen.

 

Digitalisering

Autonomie, competentie en relatie. De drie basisbehoeften van een kind. Het werken met digitale leermiddelen komt tegemoet aan alle drie deze behoeften. Doordat kinderen grotendeels zelfstandig kunnen werken met de digitale leermiddelen, wordt het gevoel van autonomie versterkt. De kinderen kunnen het zélf, en zullen, soms met hulp van de leerkracht, steeds vaker een succeservaring opdoen. Dit verhoogt het competentieniveau van de leerling. Leerlingen krijgen oefeningen die speciaal voor hen zijn geselecteerd. De uitdaging is groot genoeg, maar zeker niet té groot. Hierdoor zullen leerlingen zichzelf accepteren, en zullen ze succeservaring opdoen. Dit draagt bij aan de derde behoefte; relatie. Het kind zal een gevoel ervaren van welbevinden, en dit is voor het algemene klimaat in de klas positief. Digitalisering van het onderwijs is een goede ontwikkeling in ons onderwijssysteem. 

De digitale leermiddelen worden onder andere ingezet om het leerproces voor leerlingen aantrekkelijker te maken. Bewegende beelden met geluid, getoond op een digibord, leiden meestal tot een grotere betrokkenheid dan een afbeelding met tekst in een boek. Daarnaast wordt het gebruik van digitale leermiddelen ingegeven:

• door de wens om leerlingen goed te kunnen volgen;

• om de leeropbrengsten te verhogen;

• om het aanbod beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen;

 

Ontwikkelingen in schooljaar 2021-2022

1. PBS 

In schooljaar 2021-2022 blijft PBS enorm belangrijk op C.b.s. de Slagkrooie. Positive Behavior Support is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief schoolklimaat. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich vooral kunnen richten op het leren en samen plezier maken. In deze schoolbrede aanpak krijgen onze leerlingen les in positief gedrag. Onze leerlingen weten op deze manier wat er van ze verwacht wordt in de klas, op de gang en het schoolplein. De gemaakte afspraken hangen zichtbaar in onze school en zijn te koppelen aan onze kernwaarden: Vertrouwen, Respect, Verantwoordelijkheid, Veiligheid en Eerlijkheid. Dit schooljaar zullen we een teamscholing volgen van PBS, zodat het echt een schoolbrede aanpak blijft. In deze scholing leren wij ons nog meer te richten op het welbevinden van uw kind en u als ouder.

2. Edi-model

Het didactisch handelen van onze leerkrachten is heel belangrijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Wij waren afgelopen schooljaar en zijn komend schooljaar bezig om het instructiemodel “EDI” eigen te maken. EDI staat voor expliciete directe instructie. Wij geven waar kan les volgens deze vaste structuur. Wij wisselen als teamleden onderling ideeën uit en ondervinden dat deze manier van instructie geven veel oplevert voor ons als leerkracht en voor onze leerlingen.

Een goede les heeft een duidelijk doel dat concreet omschrijft wat de leerlingen aan het eind van de les weten en kunnen. Tijdens de les controleren we voortdurend of de leerlingen de lesstof begrijpen. Wij kunnen op deze manier effectieve feedback geven aan de leerling als er fouten gemaakt worden of als het juist enorm goed gaat. Effectieve feedback heeft bewezen effect op de leerresultaten van leerlingen. Tijdens een EDI-les zijn de leerlingen voortdurend actief betrokken. Wij benutten de coöperatieve werkvormen en bewegend leren om onze lessen actief te houden.

3. Nieuwe Rekenmethode

Afgelopen schooljaar hebben wij als team onderzocht welke methode goed bij onze school en onze leerlingen past. Wij hebben gekozen voor de methode ´pluspunt 4´. Deze methode is voor groep 1 t/m 8. Dit schooljaar gaan we starten met deze vernieuwde methode. We willen de methode goed implementeren, daarom zullen we hierin geschoold gaan worden. We zullen alle mogelijkheden van de methode gaan ontdekken.

4. Nieuw rapport > Portfolio!

Het rapport komt dit jaar in een nieuw jasje en heet vanaf volgend jaar ‘Portfolio’. Het portfolio krijgt een leerling-, leerkracht- en oudergedeelte. In het leerling gedeelte zullen we met de leerling in gesprek gaan om zo de onderwijsbehoeften van ieder kind zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Daarnaast zult u leerlingenwerk terugzien in de portfoliomappen. In het leerkracht gedeelte blijft u op de hoogte van de schoolse resultaten. In het oudergedeelte willen we u betrekken bij de ontwikkeling en vragen wij u om uw kind te complimenteren.

5. Gesprekken met ouder en kind

Vorig schooljaar zijn we gestart met ouder-kind gesprekken. In het eerste gesprek met de leerkracht zult u als ouder en kind veel aan het woord zijn. Wij vinden uw informatie van groot belang om uw kind in het onderwijsproces goed te begeleiden. De andere ouder-kind gesprekken mogen de kinderen ook mee. Dit schooljaar starten we met kindgesprekken, die opgenomen worden in het ‘Portfolio’.