Beleid

Het is wettelijk vastgesteld wat de kinderen op school moeten leren. In ons schoolplan hebben we dit vertaald in doelstellingen die we door samen te werken met het kind en de ouders en verzorgers willen bereiken. Het schoolplan ligt voor ouders/verzorgers ter inzage op school.

Extra aandacht voor taalrekenonderwijs                                        

 Rekenen en taal zijn belangrijke vakken. We besteden daar veel aandacht aan door te evalueren en waar nodig bij te stellen. We zetten in op goede instructie en voldoende leertijd, waarbij we gebruik maken van de beste methoden om het maximale uit de leerling te halen.

Technischleesbeleving                                                                                  

We besteden gericht aandacht aan technisch lezen vanaf groep 3. Bij sommige leerlingen verloopt het proces van het leren lezen minder snel dan gemiddeld. Deze leerlingen krijgt dan een specifieke begeleiding tot aan groep 8. Naast het technisch lezen is leesbeleving ook een belangrijk aspect. Door intensief samen te werken met de bibliotheek en het organiseren van allerlei activiteiten zoals voorleesontbijt, leeskring en vertellen over je favoriete boek, werken we eraan dat kinderen lezen leuk vinden.

Weekopening voor ouders en kinderen                                            

 Eens in de drie weken verzorgt één van de groepen de weekopening. Ouders en verzorgers zijn daarbij van harte welkom.

Betrokken ouders helpen en denken mee                                           

Op CBS de Slagkrooie is de ouderbetrokkenheid groot. Ouders zetten zich in en ontwikkelen allerlei activiteiten voor de school. Een createam helpt tijdens de creamiddagen. De ouderraad is belangrijk bij het organiseren van allerlei activiteiten, zoals de schoolreisjes en het kamp. De schoolkring is betrokken bij het wel en wee van de school en vormen een belangrijk adviesorgaan.

Ontwikkelingen in schooljaar 2017-2018

• Techniek
In een samenleving waarin techniek een grote rol speelt, is behoefte aan mensen met
technische vaardigheden en kennis. Als je kinderen vroeg in aanraking brengt met
techniek, dan is de kans groter dat ze kiezen voor een loopbaan in de technische sector.
Daarom krijgt techniekonderwijs een vaste plaats in ons onderwijsaanbod. We willen
techniek een prominente plaats geven in ons onderwijs. Daarom zijn er weer techniekweken
op onze school en zal ons project in het teken staan van techniek. Tevens willen
we meer leerlingen van onze school kennis laten maken met de techniekklassen.
• Gesprekken met ouders
Elk schooljaar spreekt u met de leerkracht in een tienminutengesprek over de vorderingen
van uw kind. Het eerste tienminutengesprek zal een andere inhoud krijgen. Dit gesprek
plannen we in oktober en u zult dan voor een groot deel de inhoud van het gesprek
over uw kind bepalen. We denken dat uw informatie van belang is om uw kind in het
onderwijsproces goed te begeleiden. Tijdens de informatieavond zullen de leerkrachten
aandacht besteden aan dit onderwerp.
• Didactiek
Volgend schooljaar gaan we ons als team verdiepen in de didactiek. We volgen
gezamenlijk een cursus. We leren dan hoe we in combinatiegroepen onze organisatiemodellen
kunnen verbeteren.
• Leesverbetertraject
We vinden het belangrijk dat leerlingen plezier beleven aan het lezen. Enige jaren geleden
zijn we gestart met het leesverbetertraject in samenwerking met de bibliotheek.
In het volgend schooljaar wordt de schoolbieb uitgebreid en mogen leerlingen boeken
meenemen naar huis. Ook zullen in alle groepen leuke leesactiviteiten plaatsvinden.

 

Overzicht, ruimte en rust door goede afspraken                     

Overzicht, ruimte en rust zijn belangrijk binnen onze school. Daarom zijn er duidelijke spelregels voor leerlingen, leerkrachten en ouders.

We hanteren drie hoofdregels, zodat iedereen zich prettig en veilig voelt

  • We spelen met elkaar zodat iedereen kan meedoen.
  • We respecteren iedereen zoals hij/zij is.
  • We gaan goed om met de spullen van de ander, van de school en van onszelf.

Protocol sociale veiligheid                                                                  

 Overal waar mensen samen zijn, komt plagen en pesten voor. Wij besteden daar aandacht aan, want ieder kind moet zich veilig voelen op onze school en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Soms ontstaan pesterijen of ruzies buiten schooltijd. Als blijkt dat dit doorgaat op school, dan proberen wij samen met de kinderen een oplossing te vinden. Bij grensoverschrijdend gedrag op school volgen wij ook deze gedragslijn. Ouders hebben ook een belangrijke rol en we verwachten dat ouders de aangegeven signalen vanuit de school ondersteunen en met de school samenwerken om het grensoverschrijdend gedrag te stoppen.